Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Ennovy Talent’eert is opgericht door Yvonne Vullers, is gevestigd in Herten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67961630. Ennovy Talent’eert richt zich op persoonlijk advies en/of begeleiding bij (hoog)begaafdheid van kinderen. Deze algemene voorwaarden zijn een voorloper van het plan van aanpak dat voor elk advies en/of begeleidingstraject wordt opgesteld en voor of tijdens het eerste begeleidingsmoment ondertekend wordt door alle betrokken partijen. Deze algemene voorwaarden worden aan het eind van het aanmeldingsgesprek, als de intentie tot het aangaan van een advies en/of begeleidingstraject is uitgesproken, overhandigd aan de opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn deze van toepassing.

2. Vertrouwelijkheid

Ennovy Talent’eert is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van het advies en/of de begeleiding. Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst, via het formulier toestemmingsverklaring, toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Ennovy Talent’eert streeft ernaar betreffende informatie zoveel mogelijk samen met de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Ennovy Talent’eert dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

3. Coaching en begeleiding van kinderen jonger dan 16 jaar

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties d

4. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Ennovy Talent’eert is oplossings- en resultaatgericht maatwerk, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Ennovy Talent’eert spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Ennovy Talent’eert kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

5. Begeleiding/ coaching

Indien het begeleiding/ coaching van het kind betreft, dienen ouders en/of verzorgers tijdens de begeleidingssessie altijd telefonisch bereikbaar te zijn. Na de begeleidingssessie is er kort de gelegenheid om te bekijken en/of te bespreken wat uw kind gedaan heeft. Tijdens een vooraf afgesproken evaluatiemoment worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

6. Tarieven

Het uurtarief van Ennovy Talent’eert is € 65,- per uur inclusief BTW (21%). Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan 20 minuten) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Dit tarief is van toepassing op Individuele begeleiding kind/ouder. Aanmeldingsgesprek (60 minuten) is gratis. Tarief m.b.t. begeleiding scholen/kinderdagverblijf/peuterspeelzaal is € 75,- * kort telefonisch contact/e-mailcontact: gratis * kennismakingsgesprek eerste 30 minuten gratis daarna is de uurprijs van kracht * teamtraining, workshop of lezing: in overleg * opstarten plusklas: in overleg * advies m.b.t. beleid: in overleg

7. Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Ennovy Talent’eert te weten: NL44 KNAB 0602 0034 23 Y.J.M. Janssen Ennovy Talent’eert – ovv debiteur en factuur nummer. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald, zal Ennovy Talent’eert een betalingsherinnering sturen. Indien er dan niet binnen 7 dagen aan de betalingsverplichting is voldaan, is Ennovy Talent’eert gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á € 5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan is Ennovy Talent’eert genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Ennovy Talent’eert gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

8. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de e-mail. Tijdens de begeleiding van kinderen en/of gesprekken wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken.